Analogni i digitalni komunikacijski sustavi

ANALOGNI I DIGITALNI KOMUNIKACIONI SISTEMI

E-knjige, analogni i digitalni komunikacioni sistemi

Analogni i digitalni komunikacioni sistemi
Martin S. Roden
5th Electronic Edition

Ova odlična knjiga, uvod u analogne i digitalne komunikacione sisteme, naglašava principe ujedinjavanja svih oblika komunikacija, bilo analognih ili digitalnih. Dok se knjiga bavi matematičkim sistemskim pristupom svim fazama predmeta, bavi se i savremenim aplikacijama kola koje su u Tini dostupne klikom miša iz ovog elektronskog izdanja knjige koju je izdao DesignSoft.

Sadržaj

1. UVOD
Pregled, 1
1.1. Potreba za komunikacijom - istorija, 2
1.2. Okolina, 3

1.3. Vrste signala, 15
1.3.1. Analog Continuous, 15
1.3.2. Analogni Sampled, 16
1.3.3. Digitalni signal, 16
1.4. Elementi komunikacionog sistema, 17

1.5. Uzorkovanje, 19
1.5.1. Greške u uzorkovanju, 27
1.6. A / D i D / A konverzija, 34
1.6.1. Kvantizatori, 37
1.7. Teorema Shannon-ovog kanala, 49

Problemi, 56

2. BASEBAND TRANSMISSION
Pregled, 62
2.1. Analogni osnovni signal, 63
2.2. Diskretni osnovni signal, 64
2.2.1. Impulsna modulacija, 64
2.2.2. Time Division Multiplexing, 69
2.2.3. Intersymbol Interference and Crosstalk, 73
2.2.4. Modulacija širine impulsa, 77
2.2.5. Modulacija položaja pulsa, 81
2.3. Digitalni osnovni signal, 82
2.3.1. Formati signala, 82
2.3.2. Pulse Code Modulation (PCM), 95
2.3.3. M-ary Baseband, 104
2.3.4. Time Division Multiplexing, 105
2.3.5. Delta modulacija, 106
2.3.6. Ostale A / D konverzione tehnike, 111
2.4. Prijemnici, 115
2.4.1. Analogni prijemni signal, 116
2.4.2. Diskretni prijemni signal, 116
2.4.3. Prijem digitalnog osnovnog signala, 118
2.4.4 Intersymbol Interference Revisited, 138
2.5. Performanse, 145
2.5.1. Analogni osnovni signal, 145
2.5.2. Diskretni osnovni signal, 149
2.5.3. Digitalni osnovni signal, 152
2.6 aplikacije, 187
2.6.1. Telefon - Lokalna petlja, 187
2.6.2. Televizija zatvorenog kruga, 188
2.6.3. Digitalno snimanje - CD, 194

Problemi, 198

3. AMPLITUDE MODULATION
Pregled, 214
3.1. Koncept modulacije, 215
3.2. Amplitudna modulacija, 217
3.2.1. Dvostruki bočni nosač, 217
3.2.2. Dvostruki nosač bočne trake, 223
3.2.3. Jedan bočni pojas, 230
3.2.4. Vestigial Sideband (VSB), 231
3.2.5. ASK i MASK, 233
3.3. Modulatori, 236
3.3.1. Dvostruka bočna traka, 236
3.3.2. Single Sideband Modulators, 247
3.3.3. Vestigial Sideband (VSB), 250
3.3.4. Digitalni ASK modulatori, 251
3.4. Demodulatori, 253
3.4.1. Koherentni demodulacija, 253
3.4.2. Oporavak nosioca u AMTC, 264
3.4.3. Inkoherentni demodulacija, 266
3.4.4. IC modulatori i demodulatori, 275
3.5. Performanse, 276
3.5.1. Koherentna detekcija, 277
3.5.2. Inkoherentna detekcija, 288
3.6. Razmatranja dizajna, 295
3.6.1. Analogni dizajn, 296
3.6.2. Digital Design Tradeoffs, 297
3.6.3. Zahtjevi dizajna digitalne komunikacije, 299
3.7. Aplikacije, 302
3.7.1. Emitiranje AM, 302
3.7.2. Televizija, 307
3.7.3. Mobilni telefon, 310

Problemi, 313

4. FREQUENCY MODULATION
Pregled, 327
4.1. Frekvencijska modulacija, 328
4.1.1. Trenutna frekvencija, 328
4.1.2. Uskopojasni FM, 330
4.1.3. Širokopojasni FM, 335
4.1.4. Frekvencijski pomak (FSK), 346
4.1.5. MFSK, 349
4.2. Modulatori, 350
4.2.1. Analogni modulatori, 350
4.2.2. Digitalni (FSK) modulatori, 354
4.3. Demodulatori, 356
4.3.1. Analogni demodulatori, 356
4.3.2. Digitalni demodulatori, 367
4.4. Performanse, 369
4.4.1. Analogni, 369
4.4.2. Digitalni, 378
4.5. Aplikacije, 387
4.5.1. Emitovanje FM i FM stereo, 387
4.5.2. MODEMI, 391
4.5.3. Dual-Tone Multifrequency (DTMF) biranje, 394
Problemi, 395

5. FAZA MODULACIJA
Pregled, 404
5.1. Analogna fazna modulacija, 404
5.1.1. Narrowband PM, 405
5.1.2. Širokopojasni PM, 407
5.2. Digitalna fazna modulacija, 412
5.2.1. PSK, 412
5.2.2. MPSK, 417
5.2.3. DPSK, 421
5.3. Modulatori, 422
5.3.1. Analogni, 422
5.3.2. Digitalni, 424
5.4. Demodulatori, 426
5.4.1. Analogni, 426
5.4.2. Digitalni, 426
5.5. Performanse, 434
5.5.1. Analogni, 434
5.5.2. Digitalni, 438
5.6. Aplikacije, 446
5.6.1. MODEMI, 446
Problemi, 448

6. HYBRID SYSTEMS
Pregled, 455
6.1. Analogni, 455
6.1.1. QAM, 455
6.1.2. AM Stereo, 458
6.2. Digitalni, 463
6.2.1. Design Tradeoffs, 463
6.2.2. QAM, 464
6.3. MODEMI, 469

Problemi, 470

DODATAK A: ANALIZA FOURIJERA
A.1. Fourierova serija, 471
A.2. Fourierova transformacija, 474
A.3. Funkcije singularnosti, 477
A.4. Konvolucija, 482
A.4.1. Parsevalova teorema, 485
A.5. Svojstva Fourierove transformacije, 486
A.5.1. Real / Imaginary-Even / Odd, 486
A.5.2. Time Shift, 487
A.5.3. Frekvencijski pomak, 488
A.5.4. Linearnost, 488
A.5.5. Teorem modulacije, 488
A.6. Periodične funkcije, 489

DODATAK B: LINEARNI SISTEMI
B.1. Funkcija sistema, 493
B.2. Filteri, 496
B.2.1. Idealan niskopropusni filter, 497
B.2.2. Idealni Bandpass filter, 499
B.3. Praktični filteri, 501
B.3.1. Lowpass filter, 501
B.3.2. Bandpass filter, 506
B.4. Aktivni filteri, 508
B.5. Proizvod vremenske propusnosti, 510

DODATAK C: VJEROJATNOST I BUKA
C.1. Osnovni elementi teorije vjerovatnoće, 514
C.1.1. Verovatnoća, 514
C.1.2. Uslovne verovatnoće, 516
C.1.3. Random Variables, 518
C.1.4. Funkcija gustine verovatnoće, 520
C.1.5. Očekivane vrijednosti, 522
C.1.6. Funkcija slučajne varijable, 525
C.2. Često zadovoljene funkcije gustine, 528
C.2.1. Gaussian Random Variables, 528
C.2.2. Funkcija Rayleigh Density, 533
C.2.3. Eksponencijalne slučajne varijable, 535
C.2.4. Funkcija Ricean Density, 535
C.3. Random Processes, 536
C.4. Bijeli šum, 546
C.5. Narrowband Noise, 547
C.6. Odgovarajući filter, 553

DODATAK D: TABELA ČETIRI TRANSFORMACIJE, 559

PRILOG E: FUNKCIJA Q I FUNKCIJA GREŠAKA, 561

DODATAK F: SIMULACIJSKI SOFTVER, 564

DODATAK G: REFERENCE, 566