Analiza buke

Analiza buke

Jump to TINA Main Page & General Information 

U TINA-i postoje dva modela analize buke:

  • Analiza šumova malog signala
  • Analiza prelazne buke

Analiza šumova malog signala

U ovom načinu analize TINA izračunava doprinose buke komponenti kruga, a zatim ih prikazuje prema izlazu u frekvencijskom području.

Slučajne fluktuacije buke analiziraju se statistički, uzimajući u obzir prosek vremenskog domena kao nulu, dok varijanca i suma kvadrata nisu nula.

Rezultati analize buke se mogu prikazati i odštampati preko frekventnog opsega sličnog Bode dijagramu AC analize.

Analiza prelazne buke

Efekti buke se obično simuliraju linearnom analizom AC šuma koja je također dostupna u TINA-i. Međutim, kada buka utiče na ponašanje sistema na nelinearni način, linearna analiza šuma nije više zadovoljavajuća i potrebna je analiza prolazne buke, odnosno simulacija u vremenskom domenu.

Evo nekoliko primera:

Analiza buke kola oscilatora

Analiza efekata buke u digitalnim krugovima

Analiza kola sa bučnim ulaznim signalima

Analiza sistema sa malim odnosom signal-šum

Generatori TINA napona i struje sada uključuju parametrizabilni signal bijelog šuma, au mapi Noise Analysis su dostupni TINA krugovi primjene za generiranje drugih tipičnih signala šuma, koji omogućuju analizu prijelazne buke.

Analiza buke, Buka relaksacijskog oscilatora