Symbolic Analysis

Symbolic Analysis

Jump to TINA Main Page & General Information 

Simbolička analiza proizvodi izraz zatvorene forme prenosne funkcije, ekvivalentni otpor, impedanciju ili odziv analognih linearnih mreža.

U režimu DC i AC analize, TINA izvodi formule u punom simboličkom ili polu-simboličkom obliku. U prolaznoj analizi, odgovor se određuje kao funkcija vremena. Varijable kola se mogu referencirati ili kao simbolična imena ili kao vrijednost na komponentnoj komponenti. Kroz simboličku analizu mogu se izračunati i nacrtati polovi i nule linearnih krugova.

Možete efikasno pripremiti izvještaje i prezentacije na papiru ispisivanjem ili kopiranjem i lijepljenjem izraza u bilo koji Windows program.