Teaching and Training

Teaching and Training

Računarsko osposobljavanje pomoću TINA

TINA-ine jake edukativno orijentisane mogućnosti daju edukatorima alate koji su im potrebni za efikasnu kompjutersku obuku. Koristeći TINA, možete transformisati postojeće PC učionice u savremene laboratorije za obuku elektronike po niskoj ceni.

TINA ima dva posebna načina rada za obuku i ispitivanje. U ovim načinima rada student radi na problemima pod nadzorom TINA-e, što će riješiti probleme, ali će čekati i provjeriti učenikov odgovor.

Učenik može koristiti simboličke nazive komponenti i odgovoriti formulama ili brojevima. U trening modu, TINA upozorava učenika na pogrešan odgovor; u načinu ispitivanja, on će jednostavno procijeniti i zabilježiti odgovor. Dostupna je velika kolekcija problema koje su nastavnici već razradili.

Korišćenje prevodioca

Korišćenje prevodioca u rešavanju problema. Za komplikovanije probleme, prevodilac može u potpunosti zamijeniti olovku, papir i kalkulator. Pozivajući prevodioca, učenik može izvući pomoćne količine i postepene međufazne rezultate.

Interpreter dozvoljava upotrebu simboličkih naziva komponenti ili njihovih numeričkih vrijednosti, ocjenjuje izraze, rješava linearne jednadžbe, uzima derivate, integrira i još mnogo toga.

Detaljno rešenje se može sačuvati za kasniju upotrebu ili štampati radi procene.