Editor d'equacions

Editor d'equacions

Jump to TINA Main Page & General Information 

TINA inclou editors de text i d'equacions per anotar esquemes, diagrames i sortida de gràfics. Amb aquestes eines podeu dissenyar informes i documents professionals. Els professors i els estudiants també trobaran aquesta inestimable ajuda per resoldre problemes i preparar exemples.

Una altra característica poderosa de TINA és el seu intèrpret.

Mitjançant l’editor de text, podeu introduir funcions arbitràries i resoldre sistemes d’equacions lineals o avaluar les integrals. L’intèrpret també pot processar i dibuixar resultats anteriors i paràmetres del circuit de referència.

EDITOR D'EQUACIÓ, imatge 1