Anàlisi simbòlica

Anàlisi simbòlica

Jump to TINA Main Page & General Information 

L’anàlisi simbòlica produeix l’expressió de forma tancada de la funció de transferència, resistència equivalent, impedància o resposta de xarxes lineals analògiques.

En mode d’anàlisi DC i AC, TINA obté fórmules de forma simbòlica o semi simbòlica. En l’anàlisi transitòria, la resposta es determina en funció del temps. Les variables dels circuits es poden fer referència com a noms simbòlics o bé per valor en funció dels components. A través d’anàlisi simbòlica es poden calcular i representar els pols i zeros dels circuits lineals.

Podeu preparar informes i presentacions de paper mitjançant la impressió o copiant i enganxant les vostres expressions a qualsevol programa de Windows.