Εργαλείο επεξεργασίας εξειδικευμένου χρήστη

Εργαλείο καθορισμού καθορισμού χρήστη (ARB)

Jump to TINA Main Page & General Information 

Μια άλλη χρήση για τον διερμηνέα της TINA είναι να ορίσει αυθαίρετες αναλογικές και ψηφιακές κυματομορφές (ARB).

Ο διερμηνέας σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε όλες τις τυποποιημένες αριθμητικές λειτουργίες, να ορίζετε μεταβλητές και διαδικασίες και να αναφέρετε τα συμβολικά ονόματα παραμέτρων των στοιχείων του κυκλώματος.

Οι ψηφιακές κυματομορφές μπορούν να δημιουργηθούν ως μια ακολουθία χρόνων και λογικών επιπέδων. Αφού οριστεί η διέγερση, μπορεί να εμφανιστεί, να επαληθευτεί και να αποθηκευτεί στο δίσκο για μεταγενέστερη χρήση με οποιοδήποτε κύκλωμα.

Χρησιμοποιήστε αυτά τα εργαλεία ως επεξεργαστή σήματος, επεξεργαστή κυματομορφής και για να προσομοιώσετε γεννήτριες αυθαίρετων σημάτων (ARB) ή γεννήτριες κυματομορφών.

Επεξεργαστής διέγερσης, Επεξεργαστής σημάτων