Analiza buke

Analiza buke

Jump to TINA Main Page & General Information 

U TINA-i postoje dva modela analize buke:

  • Analiza šumova malog signala
  • Analiza prijelazne buke

Analiza šumova malog signala

U ovom načinu analize TINA izračunava doprinose buke komponenti kruga, a zatim ih prikazuje prema izlazu u frekvencijskoj domeni.

Slučajne fluktuacije buke analiziraju se statistički, uzimajući u obzir prosječnu vremensku domenu kao nulu, dok varijanca i suma kvadrata nisu nula.

Rezultati analize buke mogu se prikazati i ispisati u frekvencijskom području sličnom Bodeovom dijagramu AC analize.

Analiza prijelazne buke

Efekti buke su obično simulirani linearnom analizom AC šuma koja je također dostupna u TINA-i. Međutim, kada buka utječe na ponašanje sustava na nelinearni način, linearna analiza šuma nije više zadovoljavajuća, te je potrebna analiza prolazne buke, odnosno simulacija u vremenskoj domeni.

Evo nekoliko primjera:

Analiza buke sklopova oscilatora

Analiza efekata buke u digitalnim krugovima

Analiza sklopova s ​​bučnim ulaznim signalima

Analiza sustava s niskim omjerom signal-šum

Generatori TINA-a za napon i struju sada uključuju parametrizabilni signal bijelog šuma, au mapi analize buke TINA aplikacijski krugovi su dostupni za generiranje drugih tipičnih signala buke, koji omogućuju analizu prijelazne buke

Analiza buke, buka opuštanja oscilatora