Simbolička analiza

Simbolička analiza

Jump to TINA Main Page & General Information 

Simbolička analiza proizvodi izraz zatvorene forme prijenosne funkcije, ekvivalentni otpor, impedanciju ili odziv analognih linearnih mreža.

U DC i AC načinu rada, TINA izvodi formule u punom simboličkom ili polu-simboličkom obliku. U prolaznoj analizi, odgovor se određuje kao funkcija vremena. Varijable kruga mogu biti upućivane ili kao simbolična imena ili kao vrijednost na pojedinačnoj osnovi. Kroz simboličku analizu mogu se izračunati i nacrtati polovi i nule linearnih krugova.

Možete učinkovito pripremiti izvješća i prezentacije na papiru ispisivanjem ili kopiranjem i lijepljenjem izraza u bilo koji Windows program.