Debugger HDL: Debugging VHDL dhe kodet Verilog

Debugger HDL: Debugging VHDL dhe kodet Verilog

Debugging programet HDL është veçanërisht e vështirë për shkak të proceseve në të njëjtën kohë në këto gjuhë.

Një tipar i madh në TINA është se debugger HDL është tashmë i integruar.

Ti mundesh:
  • Ekzekutimi i VHDL dhe Verilog kodeve deklaratë-nga-deklaratë (Hapi)
  • Ekzekutoni nënprogramet si një deklaratë të vetme (Hapni Mbi)
  • Shto breakpoints (Toggle Breakpoint), duke vazhduar vazhdimisht (Start) dhe duke u ndalur në breakpoints.
  • Vëndojini variablave, sinjaleve dhe objekteve të tjera nën tabin Watches dhe shikoni vlerën e tyre gjatë debugging.
  • Shikoni të gjitha pikat e thyera dhe objektet nën skedat Breakpoints dhe Locals në pjesën e poshtme të dritares së Debugger HDL.
Debugger HDL, imazh 1