Kushtet e Përdorimit

Kushtet e Përdorimit

Prezantimi

Duke vizituar faqen tonë të internetit dhe qasjen në informacionin, burimet, shërbimet, produktet dhe mjetet që ne japim, ju kuptoni dhe bini dakord të pranoni dhe t'i përmbaheni kushteve dhe kushteve të mëposhtme siç thuhet në këtë politikë (më poshtë referuar si 'Marrëveshja e Përdoruesit').

Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar këtë Marrëveshje Përdoruesi kohë pas kohe pa paralajmërim. Ju pranoni dhe pajtoheni se është përgjegjësia juaj që të rishikoni këtë Kontratë Përdorimi në mënyrë periodike për të njohur veten me ndonjë modifikim. Përdorimi juaj i vazhdueshëm i kësaj faqeje pas modifikimeve të tilla do të përbëjë njohjen dhe pajtimin e termave dhe kushteve të modifikuara.

Përdorimi dhe sjellja e përgjegjshme

Duke vizituar faqen tonë të internetit dhe duke përdorur informacionin, burimet, shërbimet, produktet dhe mjetet që ne ju ofrojmë, direkt ose indirekt (këtu e tutje referuar si 'Burime'), ju pranoni të përdorni këto Burime vetëm për qëllimet e lejuara nga (a) kushtet e kësaj Marrëveshjeje Përdorimi, dhe (b) ligjet, rregulloret dhe praktikat e përgjithshme të pranuara në internet ose udhëzimet në internet.

Në të, ju e kuptoni këtë:

a. Për të hyrë në Burimet tona, ju mund t'ju kërkohet të jepni informata të caktuara rreth vetes (si identifikimi, detajet e kontaktit, etj.) Si pjesë e procesit të regjistrimit ose si pjesë e aftësisë suaj për të përdorur Burimet. Ju pranoni që çdo informacion që jepni do të jetë gjithmonë i saktë, korrekt dhe i përditësuar.

b. Ju jeni përgjegjës për ruajtjen e konfidencialitetit të çfarëdo informacioni të identifikimit të lidhur me ndonjë llogari që përdorni për të hyrë në Burimet tona. Prandaj, ju jeni përgjegjës për të gjitha aktivitetet që ndodhin nën llogarinë tuaj.

c. Hyrja (ose përpjekja për të hyrë në) ndonjë nga Burimet tona me çdo mjet tjetër përveç përmes mjeteve që ne ofrojmë, është rreptësisht e ndaluar. Ju në mënyrë specifike pranoni që të mos hyni (ose të përpiqeni të përdorni) ndonjë nga Burimet tona përmes ndonjë mjeti automatik, joetik ose jo-konvencional.

d. Angazhimi në ndonjë aktivitet që pengon ose ndërhyn me Burimet tona, duke përfshirë serverët dhe / ose rrjetet në të cilat Resurset tona janë të vendosura ose të lidhura, është rreptësisht e ndaluar.

e. Përpjekja për të kopjuar, kopjuar, riprodhuar, shitur, tregtuar ose rishitur Burimet tona është rreptësisht e ndaluar.

f. Ju jeni vetëm përgjegjës për çdo pasojë, humbje ose dëmtim që ne mund të pësojmë ose vuajmë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë për shkak të ndonjë veprimtarie të paautorizuar të kryer nga ju, siç është shpjeguar më sipër dhe mund të pësojë përgjegjësi penale ose civile.

G. Ne mund të ofrojmë mjete të ndryshme të komunikimit të hapur në faqen tonë të internetit, siç janë komentet në blog, postimet e blogeve, bisedat publike, forumet, bordet e mesazheve, grupet e lajmeve, vlerësimet e produktit dhe kritikat, shërbimet e ndryshme të mediave sociale etj. të monitorojë përmbajtjen e postuar nga përdoruesit e këtyre mjeteve të ndryshme të komunikimit, që do të thotë se nëse vendosni të përdorni këto mjete për të paraqitur ndonjë lloj përmbajtjeje në faqen tonë të internetit, atëherë është përgjegjësia juaj personale t'i përdorni këto mjete në një mënyrë të përgjegjshme dhe etike . Duke postuar informacion ose duke përdorur mjete të komunikimit të hapur siç është përmendur, pranoni që ju nuk do të ngarkoni, postoni, ndani apo shpërndani ndonjë përmbajtje tjetër që:

i. Është e paligjshme, kërcënuese, shpifëse, abuzive, ngacmuese, degraduese, frikësuese, mashtruese, mashtruese, invazive, raciste ose përmban ndonjë lloj gjuhe sugjestive, të papërshtatshme ose të qartë;
ii. Shkel çdo markë tregtare, patentë, sekret tregtar, të drejtën e autorit ose të drejtën tjetër pronësore të ndonjë pale;
Iii. Përmban çdo lloj reklamimi të paautorizuar ose të padisponuar;
Iiii. Paraqet çdo person ose subjekt, duke përfshirë çdo punonjës ose përfaqësues të www.tina.com.

Kemi të drejtë në diskrecionin tonë të vetëm për të hequr çdo përmbajtje që ndihemi në gjykimin tonë nuk përputhet me këtë Marrëveshje Përdoruesi, së bashku me çdo përmbajtje që ndihejmë është ndryshe ofenduese, e dëmshme, e pakëndshme, e pasaktë ose shkel çdo të drejtë autori të partisë 3rd ose marka tregtare. Ne nuk jemi përgjegjës për ndonjë vonesë ose dështim në heqjen e përmbajtjes së tillë. Nëse vendosni përmbajtjen që zgjedhim për të hequr, ju pëlqeni me heqjen e tillë dhe pajtoheni që të hiqni dorë nga ndonjë pretendim kundër nesh.

h. Ne nuk marrim asnjë përgjegjësi për ndonjë përmbajtje të postuar nga ju ose ndonjë përdorues tjetër i partisë 3rd në faqen tonë të internetit. Sidoqoftë, çdo përmbajtje e postuar nga ju duke përdorur mjete të komunikimit të hapur në faqen tonë të internetit, me kusht që të mos shkelë ose të shkelë ndonjë të drejtë autori ose markë tregtare të partisë 3rd, bëhet pronë e DesignSoft, Inc. dhe si e tillë na jep një vazhdimësi , e pakthyeshme, në mbarë botën, pa licencë, ekskluzive për të riprodhuar, modifikuar, përshtatur, përkthyer, publikuar, shfaqur dhe / ose shpërndarë publikisht siç e shohim të arsyeshme. Kjo vetëm i referohet dhe zbatohet për përmbajtjen e postuar nëpërmjet mjeteve të komunikimit të hapur siç përshkruhet dhe nuk i referohet informacionit që sigurohet si pjesë e procesit të regjistrimit, të nevojshme për të përdorur Burimet tona.

i. Ju pranoni të zhdëmtojnë dhe mbajnë të padëmshme DesignSoft, Inc dhe shoqërinë e saj mëmë dhe bashkëpunëtorët, drejtorët, zyrtarët, menaxherët, punonjësit, donatorët, agjentët dhe licensuesit, nga dhe kundër të gjitha humbjeve, shpenzimeve, dëmeve dhe shpenzimeve, duke përfshirë avokatët e arsyeshëm , që rrjedhin nga çdo shkelje e kësaj Marrëveshjeje Përdoruesi ose dështimi për të përmbushur ndonjë detyrim në lidhje me llogarinë tuaj të shkaktuar nga ju ose ndonjë person tjetër duke përdorur llogarinë tuaj. Ne rezervojmë të drejtën për të marrë përsipër mbrojtjen ekskluzive të çdo kërkese për të cilën ne kemi të drejtën e dëmshpërblimit sipas kësaj Marrëveshjeje Përdoruesi. Në këtë rast, ju do të na jepni një bashkëpunim të tillë siç kërkohet në mënyrë të arsyeshme nga ne.

Kufizimi i garancive

Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju kuptoni dhe pranoni që të gjitha resurset që ne ofrojmë janë "ashtu siç është" dhe "si të disponueshme". Kjo do të thotë që ne nuk ju përfaqësojmë ose nuk ju garantojmë që:
i) përdorimi i Burimeve tona do të plotësojë nevojat ose kërkesat tuaja.
ii) përdorimi i Burimeve tona do të jetë i pandërprerë, me kohë, i sigurt ose i lirë nga gabimet.
iii) informacioni i marrë duke përdorur Burimet tona do të jetë i saktë ose i besueshëm, dhe
iv) çdo defekti në funksionimin ose funksionalitetin e ndonjë Burimi që ne ofrojmë do të riparohet ose korrigjohet.

Për më tepër, ti e kupton dhe pranon se:

v) çdo përmbajtje e shkarkuar ose e fituar ndryshe përmes përdorimit të Burimeve tona është bërë sipas gjykimit tuaj dhe rrezikut dhe që jeni vetëm përgjegjës për çdo dëmtim në kompjuterin tuaj ose pajisje të tjera për çdo humbje të të dhënave që mund të rezultojnë nga shkarkimi i përmbajtje të tillë.
vi) asnjë informacion ose këshilla, qoftë e shprehur, e nënkuptuar, me gojë ose me shkrim, e marrë nga DesignSoft, Inc. ose nëpërmjet ndonjë Burimi që ne ofrojmë, do të krijojë ndonjë garanci, garanci ose kushte të çfarëdo lloji, përveç atyre të shprehura qartë në këtë Marrëveshja e Përdoruesit.

Kufizimi i përgjegjësisë

Në lidhje me Kufizimin e Garancive siç është shpjeguar më lart, kupton dhe pranon shprehimisht që çdo kërkesë kundër nesh do të kufizohet në shumën që keni paguar, nëse ka, për përdorimin e produkteve dhe / ose shërbimeve. DesignSoft, Inc nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë humbje të drejtpërdrejtë, indirekte, rastësore, pasuese ose shembullore, ose dëmeve që mund të shkaktohen nga ju si rezultat i përdorimit të Burimeve tona, ose si rezultat i ndonjë ndryshimi, humbjeje të të dhënave ose korrupsionit, , humbja e aksesit apo joproduktive në masën e plotë që aplikohen kufizimet e zbatueshme të ligjeve të përgjegjësisë.

Të drejtat e autorit / Trademarks

Të gjitha përmbajtjet dhe materialet e disponueshme në www.tina.com, duke përfshirë, por pa u kufizuar vetëm në tekst, grafikë, emrin e internetit, kodin, imazhet dhe logot janë pronë intelektuale e DesignSoft, Inc., dhe mbrohen nga ligji i autorit dhe i markës tregtare. Çdo përdorim i papërshtatshëm, duke përfshirë por jo kufizuar në riprodhimin, shpërndarjen, shfaqjen ose transmetimin e ndonjë përmbajtjeje në këtë faqe, është rreptësisht e ndaluar, përveç nëse autorizohet posaçërisht nga DesignSoft, Inc.

Ndërprerja e përdorimit

Ju pranoni që ne, sipas gjykimit tonë, mund të pezullojmë ose përfundojmë qasjen tënde në të gjithë ose në pjesë të faqes sonë të internetit dhe Burimeve me ose pa njoftim dhe për çfarëdo arsye, duke përfshirë, pa kufizim, shkelje të kësaj Marrëveshjeje Përdorimi. Çdo aktivitet i dyshuar i paligjshëm, mashtrues ose abuziv mund të jetë bazë për ndërprerjen e marrëdhënies tuaj dhe mund t'i referohet autoriteteve përkatëse të zbatimit të ligjit. Pas pezullimit ose ndërprerjes, e drejta juaj për të përdorur resurset që japim do të pushojë menjëherë, dhe ne rezervojmë të drejtën për të hequr ose fshirë çdo informacion që mund të keni në dosjen me ne, duke përfshirë çdo llogari ose informacion identifikimi.

Ligji në fuqi

Kjo faqe interneti kontrollohet nga DesignSoft, Inc. Mund të arrihet nga shumica e vendeve të botës. Duke hyrë në faqen tonë të internetit, ju pranoni që statutet dhe ligjet e shtetit tonë, pa marrë parasysh konfliktin e ligjeve dhe Konventën e Kombeve të Bashkuara mbi Shitjet Ndërkombëtare të Mallrave, do të zbatohen për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me përdorimin e kësaj faqeje interneti dhe blerjen e çdo produkti apo shërbimi përmes kësaj faqeje.

Për më tepër, çdo veprim për të zbatuar këtë Marrëveshje Përdorimi do të sillet në gjykatat federale ose shtetërore. Me këtë ju bini dakord për juridiksionin personal të këtyre gjykatave dhe hiqni dorë nga kundërshtimet e forumeve juridike, vendore apo të papërshtatshme në këto gjykata.

Garanci

DISA SHPREHUR NDAJ SHTYPIT, DesignSoft, Inc shpreh pa dyshim të gjitha garancitë dhe kushtet e çfarëdo lloji, qoftë të shprehur apo të nënkuptuar, duke përfshirë, por jo të kufizuara në garancitë e nënkuptuara dhe në kushtet e tregtimit, përshtatshmërisë për një qëllim të veçantë dhe jo-shkelje.

Të dhënat e kontaktit

Nëse keni ndonjë pyetje ose komente në lidhje me këto Kushtet e Shërbimit tonë siç është përshkruar më sipër, mund të na kontaktoni në:

DesignSoft, Inc.
19-21 Rruga Csillaghegyi
H-1037 Budapest,
HUNGARI
info@designsoftware.com
www.designsoftware.com
www.tina.com, www.tinacloud.com