Mạch TINA trên web

Mạch TINA trên web

Jump to TINA Main Page & General Information 

Mạch thú vị của sự lựa chọn của chúng tôi

Trong trình giả lập mạch TINA, bạn có thể mở các mạch này trực tiếp bằng trình duyệt web tích hợp của TINA.

Bạn cũng có thể mở và chạy các mạch này với TINACloud, trực tiếp từ web, bằng cách nhấp vào bất kỳ (Chạy ngay bây giờ!) Các nút bên dưới.