Thành phần Thanh công cụ biên tập

Thành phần Thanh công cụ biên tập

Jump to TINA Main Page & General Information 

Thành phần Thanh công cụ biên tập

Với Trình chỉnh sửa Thanh công cụ Thành phần, bạn có thể thêm các thành phần của riêng mình vào Thanh công cụ Thành phần của TINA.

Bây giờ bạn có thể tạo các nhóm thành phần và nút mới và bạn có thể di chuyển các nhóm thành phần và nút ở bất kỳ đâu trên Thanh công cụ thành phần.