Trình chỉnh sửa phương trình

Trình chỉnh sửa phương trình

Jump to TINA Main Page & General Information 

TINA bao gồm các trình soạn thảo văn bản và phương trình để chú thích sơ đồ, sơ đồ và đầu ra đồ họa. Sử dụng các công cụ này, bạn có thể thiết kế các báo cáo và tài liệu chuyên nghiệp. Giáo viên và học sinh cũng sẽ thấy đây là một trợ giúp vô giá trong việc giải quyết các vấn đề và chuẩn bị các ví dụ.

Một tính năng mạnh mẽ khác của TINA là Thông dịch viên.

Sử dụng trình soạn thảo văn bản, bạn có thể nhập các hàm tùy ý và giải các hệ phương trình tuyến tính hoặc đánh giá các tích phân. Trình thông dịch cũng có thể xử lý và sau đó rút ra các kết quả trước đó và các tham số mạch tham chiếu.

THIẾT BỊ EDITOR, hình ảnh 1