Trình chỉnh sửa kích thích do người dùng xác định

Trình chỉnh sửa kích thích do người dùng xác định (ARB)

Jump to TINA Main Page & General Information 

Một cách sử dụng khác cho trình thông dịch của TINA là xác định dạng sóng tương tự và kỹ thuật số (ARB) tùy ý.

Trình thông dịch cho phép bạn sử dụng tất cả các hàm số học tiêu chuẩn, xác định các biến và quy trình và tham chiếu các tên tham số tượng trưng của các thành phần mạch.

Dạng sóng kỹ thuật số có thể được tạo ra như một chuỗi thời gian và mức logic. Sau khi kích thích đã được xác định, nó có thể được hiển thị, xác minh và lưu vào đĩa để sử dụng sau với bất kỳ mạch nào.

Sử dụng các công cụ này làm trình chỉnh sửa tín hiệu, trình chỉnh sửa dạng sóng và để mô phỏng các bộ tạo tín hiệu tùy ý (ARB) hoặc các bộ tạo dạng sóng.

Biên tập kích thích, biên tập tín hiệu