Phân tích tiếng ồn trực tuyến bằng TINACloud

TINAPhân tích tiếng ồn của đám mây xác định phổ nhiễu của mạch và có thể chuyển nhiễu thành đầu vào hoặc đầu ra.

Công suất nhiễu và tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm cũng có thể được tính toán.

Nhấp vào hình ảnh để chạy mạch này trực tuyến với TINACloud