Trực tuyến Spice Mô phỏng với TINACloud

TINACloud sử dụng các thuật toán và mô hình tiên tiến tương thích hoàn toàn với 3F5 Berkeley Spice, XSpice, PSpice và khác Spice chương trình dựa. Điều này cho phép xử lý hiệu quả các kiểu thiết bị của nhà sản xuất, có sẵn trực tiếp trong các thành phần đồ họa của TINACloud.

TINACloud có các thư viện lớn chứa Spice các mô hình được cung cấp bởi các nhà sản xuất chất bán dẫn như Thiết bị analog, Dụng cụ Texas, Chất bán dẫn Quốc gia và các loại khác. Bạn có thể thêm nhiều mô hình vào các thư viện này bằng Trình quản lý thư viện thông minh của TINA cho dù được lấy từ CD của nhà sản xuất, được tải xuống từ Internet hoặc do chính bạn tạo.

Nhấp vào hình ảnh để mở và phân tích mạch này.

Nhấp vào biểu tượng Opamp và sau đó nhấn nút trên dòng SubCkt (Nội dung) để xem Spice netlist.

Kết quả phân tích thoáng qua