Sơ đồ biểu tượng biên tập

Sơ đồ biểu tượng biên tập

Jump to TINA Main Page & General Information 

Sử dụng Trình chỉnh sửa biểu tượng sơ đồ của TINA, bạn có thể tạo các biểu tượng sơ đồ mới để bạn có thể thêm các thành phần mạch của riêng mình vào TINA.

Để tạo các ký hiệu mới, bạn đặt các dòng, vòng cung, hình chữ nhật và các ký tự tùy ý với bất kỳ phông chữ nào, chỉ định chiều rộng dòng, màu và màu vùng.

Sau khi vẽ biểu tượng, bạn thêm và xác định các kết nối với nó.

GIÁO DỤC BIỂU TƯỢNG