Phân tích dung sai

Phân tích dung sai

Jump to TINA Main Page & General Information 

Dung sai có thể được gán cho các phần tử mạch để sử dụng trong phân tích trường hợp xấu nhất hoặc trường hợp xấu nhất. Các kết quả có thể được đánh giá theo thống kê bằng các phương tiện dự kiến, độ lệch chuẩn và năng suất.

Di chuyển con trỏ lên một đường cong cụ thể lấy các giá trị thành phần tương ứng để có thể hiểu được kết quả cực đoan.

Các mô hình dung sai được cung cấp cho từng thành phần cho phép phân phối đồng nhất, Gaussian hoặc chung. Sử dụng phân phối chung, bạn có thể xác định dung sai không đối xứng cũng như dung sai nhóm.

Với dung sai nhóm, bạn thậm chí có thể mô hình theo dõi tiêu cực, trong đó các giá trị thành phần của một nhóm sẽ được thay đổi theo hướng ngược lại của nhóm khác.