Editor d’excitacions definides per l'usuari

Editor d'excitació definida per l'usuari (ARB)

Jump to TINA Main Page & General Information 

Un altre ús per a l’intèrpret de TINA és definir formes d’ona analògiques i digitals arbitràries (ARB).

L'intèrpret us permet utilitzar totes les funcions aritmètiques estàndard, definir variables i procediments i fer referència als noms dels paràmetres simbòlics dels components del circuit.

Les formes d’ona digitals es poden crear com una seqüència de temps i nivells lògics. Un cop definida l'excitació, es pot mostrar, verificar i desar al disc per utilitzar-lo posteriorment amb qualsevol circuit.

Utilitzeu aquestes eines com a editor de senyal, editor de formes d’ona i per simular generadors de senyals arbitraris (ARB) o generadors de formes d’ona.

Editor d’excitacions, editor de senyals