Tối ưu hóa

Tối ưu hóa

Jump to TINA Main Page & General Information 

Sử dụng TINACác tham số mạch không xác định của Chế độ tối ưu hóa có thể được xác định tự động để mạng có thể tạo ra giá trị đầu ra mục tiêu được xác định trước, tối thiểu hoặc tối đa.

Tối ưu hóa là hữu ích không chỉ trong thiết kế mạch, mà trong giảng dạy, để xây dựng các ví dụ và vấn đề.

Tối ưu hóa, hình ảnh 1