Analiza tolerancije

Analiza tolerancije

Jump to TINA Main Page & General Information 

Tolerancije se mogu dodijeliti elementima kruga za upotrebu u Monte-Carlu ili analizama najgoreg slučaja. Rezultati se mogu statistički vrednovati koristeći očekivana sredstva, standardne devijacije i prinose.

Pomjeranje kursora na određenu krivulju vraća odgovarajuće vrijednosti komponente tako da se ekstremni rezultati mogu interpretirati.

Modeli tolerancije predviđeni za svaku komponentu omogućavaju uniformnu, Gaussovu ili opštu distribuciju. Pomoću opće distribucije možete definirati asimetričnu toleranciju kao i skupnu toleranciju.

Kod grupne tolerancije možete čak i modelirati negativno praćenje, gdje će se vrijednosti komponente jedne grupe mijenjati u suprotnom smjeru od druge grupe.