Analogni i digitalni komunikacijski sustavi

ANALOGNI I DIGITALNI SUSTAVI KOMUNIKACIJE

E-knjige, analogni i digitalni komunikacijski sustavi

Analogni i digitalni komunikacijski sustavi
Martin S. Roden
5th Electronic Edition

Ova izvrsna knjiga, uvod u analogne i digitalne komunikacijske sustave, naglašava ujedinjujuća načela koja upravljaju svim oblicima komunikacije, bilo analognim ili digitalnim. Dok se knjiga bavi matematičkim sustavnim pristupom svim fazama predmeta, bavi se i suvremenim aplikacijama sklopova koje su u TINI dostupne klikom miša iz ovog elektroničkog izdanja knjige koju je objavio DesignSoft.

Pregled sadržaja

1, UVOD
Pregled, 1
1.1. Potreba za komunikacijom - povijest, 2
1.2. Okoliš, 3

1.3. Vrste signala, 15
1.3.1. Kontinuirano analogno, 15
1.3.2. Analogni uzorci, 16
1.3.3. Digitalni signal, 16
1.4. Elementi komunikacijskog sustava, 17

1.5. Uzorkovanje, 19
1.5.1. Pogreške u uzorkovanju, 27
1.6. A / D i D / A konverzija, 34
1.6.1. Kvantizatori, 37
1.7. Teorema Shannonova kapaciteta kanala, 49

Problemi, 56

2. PRIJENOS BASEBANDA
Pregled, 62
2.1. Analogni osnovni signal, 63
2.2. Diskretni osnovni signal, 64
2.2.1. Pulska amplitudna modulacija, 64
2.2.2. Multipleksiranje vremenske podjele, 69
2.2.3. Intersimbolna interferencija i preslušavanje, 73
2.2.4. Modulacija širine impulsa, 77
2.2.5. Modulacija položaja pulsa, 81
2.3. Digitalni osnovni signal, 82
2.3.1. Formati signala, 82
2.3.2. Pulse Code Modulation (PCM), 95
2.3.3. M-ary Baseband, 104
2.3.4. Multipleksiranje vremenske podjele, 105
2.3.5. Delta modulacija, 106
2.3.6. Ostale A / D konverzijske tehnike, 111
2.4. Prijemnici, 115
2.4.1. Prijem analognog osnovnog signala, 116
2.4.2. Diskretna recepcija za osnovni signal, 116
2.4.3. Prijem digitalnog osnovnog pojasa, 118
2.4.4 Intersymbol Interference Revisited, 138
2.5. Performanse, 145
2.5.1. Analogni osnovni signal, 145
2.5.2. Diskretni osnovni signal, 149
2.5.3. Digitalni osnovni signal, 152
2.6 aplikacije, 187
2.6.1. Telefon - Lokalna petlja, 187
2.6.2. Televizija zatvorenog kruga, 188
2.6.3. Digitalno snimanje - CD, 194

Problemi, 198

3. MODULACIJA AMPLITUDA
Pregled, 214
3.1. Koncept modulacije, 215
3.2. Amplitudna modulacija, 217
3.2.1. Dvostruki potisnuti nosač bočne trake, 217
3.2.2. Dvostruki nosač bočne trake, 223
3.2.3. Jedan bočni pojas, 230
3.2.4. Vestigial Sideband (VSB), 231
3.2.5. ASK i MASK, 233
3.3. Modulatori, 236
3.3.1. Dvostruki bočni pojas, 236
3.3.2. Pojedinačni bočni modulatori, 247
3.3.3. Vestigial Sideband (VSB), 250
3.3.4. Digitalni ASK modulatori, 251
3.4. Demodulatori, 253
3.4.1. Koherentni demodulacija, 253
3.4.2. Oporavak nositelja u AMTC, 264
3.4.3. Inkoherentni demodulacija, 266
3.4.4. IC modulatori i demodulatori, 275
3.5. Performanse, 276
3.5.1. Koherentno otkrivanje, 277
3.5.2. Inkoherentna detekcija, 288
3.6. Razmatranja dizajna, 295
3.6.1. Analogni dizajn kompromisa, 296
3.6.2. Digitalni dizajn kompromisa, 297
3.6.3. Zahtjevi dizajna digitalne komunikacije, 299
3.7. Aplikacije, 302
3.7.1. Emitiranje AM, 302
3.7.2. Televizija, 307
3.7.3. Mobitel, 310

Problemi, 313

4. MODULACIJA FREKVENCIJE
Pregled, 327
4.1. Frekvencijska modulacija, 328
4.1.1. Trenutna frekvencija, 328
4.1.2. Uskopojasni FM, 330
4.1.3. Širokopojasni FM, 335
4.1.4. Frekvencijski pomak (FSK), 346
4.1.5. MFSK, 349
4.2. Modulatori, 350
4.2.1. Analogni modulatori, 350
4.2.2. Digitalni (FSK) modulatori, 354
4.3. Demodulatori, 356
4.3.1. Analogni demodulatori, 356
4.3.2. Digitalni demodulatori, 367
4.4. Performanse, 369
4.4.1. Analogni, 369
4.4.2. Digitalni, 378
4.5. Aplikacije, 387
4.5.1. Emitiranje FM i FM stereo, 387
4.5.2. MODEMI, 391
4.5.3. Dvo-tonsko višestruko (DTMF) biranje, 394
Problemi, 395

5. FAZNA MODULACIJA
Pregled, 404
5.1. Analogna fazna modulacija, 404
5.1.1. Usko područje PM, 405
5.1.2. Širokopojasni PM, 407
5.2. Digitalna fazna modulacija, 412
5.2.1. PSK, 412
5.2.2. MPSK, 417
5.2.3. DPSK, 421
5.3. Modulatori, 422
5.3.1. Analogni, 422
5.3.2. Digitalni, 424
5.4. Demodulatori, 426
5.4.1. Analogni, 426
5.4.2. Digitalni, 426
5.5. Performanse, 434
5.5.1. Analogni, 434
5.5.2. Digitalni, 438
5.6. Aplikacije, 446
5.6.1. MODEMI, 446
Problemi, 448

6. HIBRIDNI SUSTAVI
Pregled, 455
6.1. Analogni, 455
6.1.1. QAM, 455
6.1.2. AM Stereo, 458
6.2. Digitalni, 463
6.2.1. Dizajn kompromisi, 463
6.2.2. QAM, 464
6.3. MODEMI, 469

Problemi, 470

DODATAK A: ANALIZA FOURIERA
A.1. Fourierova serija, 471
A.2. Fourier-ova transformacija, 474
A.3. Funkcije singularnosti, 477
A.4. Konvolucija, 482
A.4.1. Parsevalova teorema, 485
A.5. Svojstva Fourierove transformacije, 486
A.5.1. Real / Imaginary-Even / Odd, 486
A.5.2. Vremenski pomak, 487
A.5.3. Frekvencijski pomak, 488
A.5.4. Linearnost, 488
A.5.5. Teorem modulacije, 488
A.6. Periodične funkcije, 489

DODATAK B: LINEARNI SUSTAVI
B.1. Funkcija sustava, 493
B.2. Filtri, 496
B.2.1. Idealan niskopropusni filtar, 497
B.2.2. Idealan pojasni filtar, 499
B.3. Praktični filtri, 501
B.3.1. Niskopropusni filtar, 501
B.3.2. Bandpass filtar, 506
B.4. Aktivni filtri, 508
B.5. Proizvod vremenske propusnosti, 510

DODATAK C: VJEROJATNOST I BUKA
C.1. Osnovni elementi teorije vjerojatnosti, 514
C.1.1. Vjerojatnost, 514
C.1.2. Uvjetne vjerojatnosti, 516
C.1.3. Slučajne varijable, 518
C.1.4. Funkcija vjerojatnosti gustoće, 520
C.1.5. Očekivane vrijednosti, 522
C.1.6. Funkcija slučajne varijable, 525
C.2. Često zadovoljene funkcije gustoće, 528
C.2.1. Gaussove slučajne varijable, 528
C.2.2. Funkcija Rayleighove gustoće, 533
C.2.3. Eksponencijalne slučajne varijable, 535
C.2.4. Funkcija gustoće Rice, 535
C.3. Slučajni procesi, 536
C.4. Bijeli šum, 546
C.5. Narrowband Noise, 547
C.6. Odgovarajući filtar, 553

DODATAK D: TABELA ČETIRI TRANSFORMACIJE, 559

DODATAK E: FUNKCIJA Q I FUNKCIJA POGREŠKE, 561

DODATAK F: SIMULACIJSKI SOFTVER, 564

DODATAK G: REFERENCE, 566