Ekuacioni Editor

Ekuacioni Editor

Jump to TINA Main Page & General Information 

TINA përfshin tekstin dhe redaktorët ekuacioneve për shënimin e skemave, diagrameve dhe prodhimit grafikë. Duke përdorur këto mjete ju mund të hartoni raporte dhe dokumente profesionale. Mësuesit dhe studentët gjithashtu do ta gjejnë këtë një ndihmë të paçmuar në zgjidhjen e problemeve dhe përgatitjen e shembujve.

Një tjetër tipar i fuqishëm i TINA është Interpretuesi i saj.

Duke përdorur editorin e tekstit, mund të futni funksione arbitrare dhe të zgjidhni sistemet e ekuacioneve lineare ose të vlerësoni integralet. Përkthyesi gjithashtu mund të përpunojë dhe pastaj të tërheqë rezultatet e mëparshme dhe parametrat e referencës së qarkut.

EQUATION EDITOR, imazh 1