Analiza e Tolerancës

Analiza e Tolerancës

Jump to TINA Main Page & General Information 

Tolerancat mund t'i caktohen elementëve qarkorë për përdorim në Monte-Carlo ose analizat më të këqija. Rezultatet mund të vlerësohen statistikisht duke përdorur mjetet e pritura, devijimet standarde dhe rendimentet.

Lëvizja e kursorit në një kurbë të veçantë merr vlerat përkatëse të komponentit në mënyrë që të interpretohen rezultatet ekstreme.

Modelet e tolerancës të parashikuara për çdo komponentë lejojnë shpërndarje uniforme, Gausiane ose të përgjithshme. Duke përdorur shpërndarjen e përgjithshme, ju mund të përcaktoni tolerancën asimetrike, si dhe tolerancën në grup.

Me tolerancën e grupit, mund të modeloni edhe ndjekjen negative, ku vlerat përbërëse të një grupi do të ndryshohen në drejtimin e kundërt të grupit tjetër.